Starter Level

  • 1. How is it going recently? 最近怎么样

    李lǐ老师lǎo shī,好hǎo久jiǔ不bù见jiàn!B:乐乐lè lè妈妈mā mā,好hǎo久jiǔ不bù见jiàn!A:乐乐lè lè最近zuì jìn在zài学校xué xiào怎么样zěn me yàng?B:他tā喜欢xǐ huān帮助bāng zhù大家dà jiā,同学tóng xué们men也yě很hěn喜欢xǐ huān他tā,但是dàn shì最近zuì jìn学习xu

    2024/02/10 simyang 5691

Previous page1Next page Go to No.